Algemene voorwaarden van Lazy Baboon 

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten  via de Internetsite Lazy Baboon  dat beschikbaar is op het adres www.lazybaboon.be  - hierna de " Site" genoemd, op het Belgisch grondgebied. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van produkten (hierna genoemd de "Produkten) uitgevoerd op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, naar Belgisch recht Lazy Baboon, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.785.832 (BTW BE 0 837.785.832), met maatschappelijke zetel te Chemin du Stoquoi, 28  - 7822 Meslin-L'Evèque, in België, hierna genoemd de " Verkoper ", en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de " Klant ". De Klant en de Verkoper worden hierna samen de "Partijen"genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke bestelling van een Produkt dat wordt aangeboden op de Site (hierna genoemd de "Bestelling") veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de Klant). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

1.4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen alle Klanten. De Klant die een Produkt op de Site wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan  in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via een tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

 

Artikel 2 - Toetreding

2.1. De toetreding tot Lazy Baboon moet gebeuren via de aanmaak van een "persoonlijke account"(my account). De gebruikersnaam en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een Klant.

2.2. Lazy Baboon houdt zich het recht voor op elk moment een Klant te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abnormale teruggave van artikelen en/of  bij misbruik van teruggave. De Klant zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail of per post naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding.

 

Artikel 3 - Beschrijving en beschikbaarheid van Produkten

3.1. De tot verkoop aangeboden produkten zijn deze die zich op de Site bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door de Klant, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Produkten in 'real time' op de Site weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Klant indien een Produkt niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Produkten, zal de Klant erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Produkten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

 

Artikel 4 - Aankoopprijs & leveringskosten

 4.1 Aankoopprijs van een produkt

De prijs van elk Produkt wordt weergegeven op de Site ( hierna de "Aankoopprijs" genoemd) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs is exclusief de eventuele leveringskosten, eveneens ten laste van de Klant, net zoals elke korting of aankoopbon aan de Klant ten persoonlijke titel toegekend in vermindering komt van de prijs.

 4.2. Leveringskosten

4.2.1. Leveringen binnen het Belgische grondgebied:

 *Bestellingen boven de 50 €:

Bij elke bestelling, binnen het Belgische grondgebied, “boven de aankoopprijs van 50 € “,worden er géén leveringskosten aangerekend. De levering gebeurt dan gratis.

 

*Bestellingen onder de 50 €:

Bij elke bestelling, binnen het Belgische grondgebied, “onder de aankoopprijs van 50 €”, worden er wél leveringskosten aangerekend.  Deze kosten zijn gelijk aan 5 € (inclusief BTW). De Klant kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelmandje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de aankoopprijs van de produkten samen met de leveringskosten.

 

 4.2.2. Leveringen buiten het Belgische grondgebied:                                                                                                                                                               

* Bestellingen boven een bepaalde Aankoopprijs (varieert van land tot land):

Bij elke bestelling, buiten het Belgische grondgebied, "boven een bepaalde Aankoopprijs (varieert van land tot land)", worden er géén leveringskoste aangerekend. De levering gebeurt dan gratis.

 

* Bestellingen onder een bepaalde Aankoopprijs (varieert van land tot land):

Bij elke bestelling, buiten het Belgische grondgebied, "onder de bepaalde Aankoopprijs (varieert van land tot land)", worden er bovenop de aankoopprijs van de bestelde produkten leveringskosten aangerekend. Deze kosten schommelen in functie van het te leveren land, en zijn BTW inclusief. De Klant kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelmandje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de aankoopprijs van de produkten samen met de leveringskosten.


Algemeen houdt Lazy Baboon zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij de volledige Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

  

Artikel 5 - Bestellingsmodaliteiten

5.1. Om een Bestelling uit te voeren kan de Klant , via de Site, zijn aankopen in het winkelmandje plaatsen. Registreren is noodzakelijk.  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerde informatie. Bij het doorsturen van de "Bestelling " verklaart de Klant volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. En met zijn Bestelling definitief te bevestigen, verbindt de Klant zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigd bedrag te betalen, hetzij de Aankoopprijs, vermeerderd met de eventuele Kosten, en verminderd met mogelijke aankoopbonnen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de Klant naar het door de Klant bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna "Bestellingsbevestiging genoemd"). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Produkt, zijn Aankoopprijs, vermeerderd met de eventuele Kosten en het leveringsadres vermelden. De door de Verkoper opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van (i)  bestaand geschil met de Klant, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

5.4. De Klant kan, na de levering van het (de) Produkt(en), de Bestelling niet meer annuleren, maar zal hij kunnen gebruik maken van zijn herroepingsrecht, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 8 van de huidige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten

De betaling van de aankopen kan door middel van verschillende betalingssystemen gebeuren; naar keuze van de Klant. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest de Klant één van de voorgestelde betalingswijzen. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Produkt(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

 

Artikel 7- Levering

7.1. De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal ter wereld. Bij de levering, wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan de Klant. Bij de bevestiging van de Bestelling, heeft de Klant de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel een levering aan een bepaald adres (woonstplaats, arbeidsplaats) of andere. Indien de Klant opteert voor de levering aan een bepaald adres, zal de Verkoper zich naar beste kunnen inspannen opdat de Bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tussen 8uur en 18uur, tijdens werkdagen, en zal het of de pakje(s) aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres overhandigen. Een pakje wordt slechts één maal ter levering aan de bestemmeling aangeboden. Indien bij de aanbieding geen levering mogelijk is,(in geval van afwezigheid), wordt een bericht op het adres van de bestemmeling achtergelaten. Het pakje wordt vervolgens gedurende 15 dagen (dag van aanbieding niet meegerekend) ter beschikking gehouden van de bestemmeling op het adres dat op het bericht vermeld staat. Indien de Klant zijn pakje niet gaat afhalen binnen de hierboven aangeduide periode wordt het pakje teruggezonden naar de Verkoper.

7.2. De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Produkt ter beschikking wordt gesteld volgens de door de Klant gekozen leveringswijze, d.w.z. aan het gekozen leveringadres. Het controlesysteem, per elektronische handtekening, dat wordt gebruikt door de Bezorger levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

7.3. Het komt de Klant toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Produkten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van Produkten, waarvan kopie aan de Verkoper.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en terugzendingsmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden (1). Binnen deze termijn moet de Klant aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door de terugzendingsbon met het pakje terug te sturen naar de Verkoper.  Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht.

8.2. De terugzending aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan de Klant-,: Lazy Baboon, Chemin du Stoquoi 28, 7822 Meslin-L'Evèque (België).

8.3. In geval de Klant zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen vijftien (15) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de eventuele leveringskosten verschuldigd zelfs in geval van volledige terugzending van het pakje.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
Indien de Klant per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een krediet uitgevoerd worden op de gebruikte kredietkaart van de Klant tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de met de  bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als de Klant per een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningsnummer op de terugzendingsbon uitgevoerd worden. Zou er geen geldig rekeningsnummer op de terugzendingsbon vermeld zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een cadeaubon, geldig op een volgende aankoop op de site.

 8.4.  De Klant zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Produkten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en documentatie. Dit  aan het hierboven genoemd adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan de Klant een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Produkten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van de Klant die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt Lazy Baboon zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

 

Artikel 9. - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

9.1. De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Klanten, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de site en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Klanten.

9.2. De Verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Klanten niet uit aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf de Klant te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen. De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende zijn Klanten, verkopen, uitwisselingsstructuren aangaande informatie op de Site, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang  of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

9.3. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn tot de Algemene Voorwaarden (2), kan de Klant zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de rubriek "My account". Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen door naar de Site te gaan, onder de rubriek "Mijn account" bij persoonlijke gegevens; meerbepaald "Indien u uw account definitief wenst te verwijderen, contacteer ons dan per e-mail" te selecteren of per schrijven aan volgend adres: Lazy Baboon, Kouter 8 - 1500 Halle / België.

9.4. De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van de Klant. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan de Klant te verpersoonlijken. De Klant heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internet browser in te stellen.

9.5. Sommige webpagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of "sjablonen", die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige Lazy Baboon pagina's, en dit ten einde de Klanten beter te bedienen.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de Site, van het proces van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.


Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper. De Klant die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn eigen site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

 

Article 12 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de Koper de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper via het contactformulier, per mail:  info@lazybaboon.be of telefonisch. De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen. 

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.

 

Artikel 14 - Nietigheid en integraliteit

 Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.

De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Klant maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

   

Artikel 15 - Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 16 - Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Klanten meedelen via de Site.

 

 

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de Nederlandse wet van 1 februari 2001 betreffende de koop of afstand en de Luxemburgse wet van 16 april 2003 betreffende de bescherming van de consumenten inzake contracten of afstand) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.

(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)